Kursy

Jesteśmy liderem w branży szkoleniowej, dostarczamy usługi najwyższej jakości.

Doradca DGSA

Wymagania | Uprawnienia | Egzamin | Cena kursu


Wymagania

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
 3. ukończyła kurs doradcy;
 4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Niekaralność , powinna być potwierdzona złożeniem przez osobę ubiegającą się o wydanie świadectwa doradcy oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uprawnienia

Do zadań doradcy należy w szczególności sporządzenie raportu powypadkowego dla uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, na rzecz którego wykonuje zadania doradcy, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznali szkody ludzie, majątek lub środowisko.

Doradca przygotowuje roczne sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednego doradcy roczne sprawozdanie sporządza jeden z wyznaczonych doradców, wskazany przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Czas trwania kursu:

 1. Część ogólna - 24 godziny;
 2. Część specjalistyczna:
  a) przewóz drogowy – 16 godzin;
  b) konsultacje - 6 godzin.

Egzamin

Egzamin dla doradców przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej:

 1. część ogólną, składającą się z zestawu 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami;
 2. część specjalistyczną, składającą się z zestawu 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy dla przewozu:
  a) drogowego towarów niebezpiecznych,

Czas trwania egzaminów wynosi:

 1. w przypadku części ogólnej – 80 minut;
 2. w przypadku części specjalistycznej – 60 minut na zestaw pytań testowych oraz 60 minut na opisowe zadanie praktyczne z zakresu obowiązków doradcy dla przewozu:
  a) drogowego towarów niebezpiecznych,
 3. Egzamin dla doradców przedłużających ważność świadectwa doradcy nie obejmuje opisowego zadania praktycznego.
 4. Pytania testowe i opisowe zadania praktyczne, pochodzą z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku:

 • udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe,
 • udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z odpowiedniej części specjalistycznej,
 • rozwiązania zadania praktycznego z odpowiedniej części specjalistycznej,

Egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym dla tej części, dla której warunki, zostały spełnione.

Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Cena

 • Doradca DGSA

Ilość godzin

 • 46

Egzamin

 • Część ogólna – 30 pytań – czas 80 min. – 80% odp.
  Część spec. - 20 pytań- czas 60 min. – 80% odp.
  Opisowe zadanie praktyczne – czas 60 min.

Cena egzaminu

 • 400 ,-

Cena kursu

 • 1500 ,-

Cena kursu z egzaminem

 • 1900 ,-

canada goose jas nep moncler jas heren canada goose jas moncler jas woolrich jas dames canada goose sale peuterey jassen parajumpers jas woolrich jas moncler jas dames canada goose jas parajumpers jassen moncler muts belstaff jas moncler jas duvetica jas peuterey jas