Kursy

Jesteśmy liderem w branży szkoleniowej, dostarczamy usługi najwyższej jakości.

Kurs ADR

Wymagania | Uprawnienia | Egzamin | Cena kursu | Terminy kursów


Wymagania

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 3. ukończyła odpowiedni kurs ADR:
  a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
  b) doskonalący – jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;
 4. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa.

Uprawnienia

Posiadanie zaświadczenia ADR uprawnia kierowcę do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zależności od ukończonego kursu; podstawowego , w cysternach, klasy 1 lub klasy 7.

W ramach kursu ADR początkowego wyróżnia się:

 1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Czas trwania kursu:

 1. szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 24 godziny + 1 godzina dla 5 osób;
 2. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godzin + 1 godzina dla 5 osób;
 3. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 8 godzin;
 4. szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 8 godzin.

Szkolenie podstawowe w ramach kursu ADR początkowego lub doskonalącego prowadzone łącznie z jednym lub więcej niż jednym szkoleniem specjalistycznym, może odbywać się w formie kursu zintegrowanego.

Warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu jest:

 1. uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
 2. w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego w zakres tego kursu.

Egzamin

Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

 1. 30 pytań – czas trwania 60 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 2. 18 pytań –czas trwania 40 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 3. 15 pytań – czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 4. 15 pytań – czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy.

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do części specjalistycznej egzaminu, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, w celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR.

Cena

 • ADR podstawowy
 • ADR cysterny
 • ADR - kl. 1
 • ADR - kl. 7

Ilość godzin

 • 24+ 1 -5 osób
 • 16 + 1 – 5 osób
 • 8
 • 8

Egzamin

 • 30 pytań- czas 60 min. - 10 błędów
 • 18 pytań – czas 40 min. – 6 błędów
 • 15 pytań – czas 30 min. – 5 błędów
 • 15 pytań – czas 30 min. – 5 błędów

Cena

 • 400 ,-
 • 350 ,-
 • 300 ,-
 • 300 ,-