Kursy

Jesteśmy liderem w branży szkoleniowej, dostarczamy usługi najwyższej jakości.

Napełnianie

Wymagania | Uprawnienia | Program | Egzamin | Wniosek | Cena kursu


Wymagania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( Dz. U. poz. 1008), napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje wydane przez jednostkę Transportowego Dozoru Technicznego.

Wymagania stawiane kandydatom – osobom ubiegającym się o zaświadczenie kwalifikacyjne:

  • ukończone 21 lat (kierowcy),
  • wykształcenie zawodowe,

Po złożeniu wymaganych dokumentów w TDT i ustaleniu terminu egzaminu, przed egzaminem możemy przeprowadzić szkolenie.

Uprawnienia

Uzyskane uprawnienia pozwalają na napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cysterny.

Program

Program nauczania obejmuje 20 godzin w tym - 13 godzin wykładów teoretycznych i 7 godzin ćwiczeń.

Egzamin

Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji w wysokości 171,94 zł od osoby.

Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji należy wnosić na poniższe konto TDT.

Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego 4, 00 - 928 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Egzamin składa się z dwóch części:

  1. z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej,
  2. z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi zbiorników.

Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza protokół, w którym stwierdza się jego wynik.

Podstawą do wystawienia zaświadczenia kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.

Wniosek

W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym), lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe, po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty, jednak nie wcześniej niż po 30 dniach od daty ogłoszenia wyników.

Wniosek należy pobrać z dziennika ustaw - Dz. U. poz. 1008.

Cena

  • Napełnianie

Ilość godzin

  • 20

Egzamin

  • Egzamin ustny + praktyczny

Cena egzaminu

  • 171,94 ,-

Cena kursu

  • 300 ,-